دانشگاه تهران دانشکده علوم سیاسی

عنوان: نشست روز بین المللی زیستن با یکدیگر در صلح
برگزار کننده: دانشگاه تهران دانشکده علوم سیاسی
تاریخ شروع: 1397-02-26
تاریخ خاتمه: 1397-02-26
شهر محل برگزاری: تهران
مکان: دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی سالن کنفرانس مرکز مطالعات مالی وبین المللی

بنر همایش

Copyright by worldlawyer.net 2018