انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران

عنوان: آشنایی با دادگاه های بین المللی کیفری
برگزار کننده: انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران
تاریخ شروع: 1397-02-29
تاریخ خاتمه: 1397-02-29
شهر محل برگزاری: تهران
مکان: ابتدای خیابان طالقانی-روبروی درب شرقی دانشگاه تهران -موسسه حقوق جزا وجرم

بنر همایش

Copyright by worldlawyer.net 2018