دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عنوان: سازمان جهانی همکاریهای بین المللی در زمینه تدوین معاهدات و قوانین مدل در موضوعات مهم وفرامرزی حقوق مدنی و تجارتی
برگزار کننده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تاریخ شروع: 1397-03-01
تاریخ خاتمه: 1397-02-01
شهر محل برگزاری: تهران
مکان: سالن دفاع-طبقه اول دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

بنر همایش

Copyright by worldlawyer.net 2018