مکان شما : خانه / اخبار حقوقی / نظرات مشورتی / تعيين ميزان خسارت احتمالي براي صدور قرار تأمين خواسته

 
سوال:
چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشي ازتامين خواسته خواهان بيش ازمبلغ خسارت احتمالي اخذ شده باشد تكليف چيست./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
تعيين ميزان خسارت احتمالي براي صدور قرار تأمين خواسته باتوجه به محتويات پرونده وادله ارائه شده از طرف خواهان به نظر قاضي صادركننده قرار است و بعد از صدور قرار، افزايش ميزان خسارت احتمالي فاقد وجاهت قانوني است لكن چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشي از تأمين خواسته بيش از مبلغ خسارت احتمالي ايداع شده باشد چنانچه حكم به نفع خواهان صادر نشود وخوانده متحمل خسارت گردد مانند هرخسارت ديگري از ناحيه خوانده متضرر قابل مطالبه مي باشد./ن
 

Copyright by worldlawyer.net 2018