مکان شما: خانه / مقالات حقوقی / دعوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

نویسندگان
سوده شاملو 1؛ سارا شاملو2    
1استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
2دانش آموخته کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل
چکیده
به منظور رفع نقصان و توسعه حقوق بین‌الملل همواره با استناد به اصل قیاس از اصول و قواعد حقوق داخلی اقتباس شده است. دکترین پوزیتویسم حقوقی که مبتنی بر شکل‌گرایی است مخالف این رویکرد است، اما این یک واقعیت است که حقوق بین‌الملل مستغنی از حقوق داخلی نیست. نهاد دادرسی دعوی متقابل در دیوان بین‌المللی دادگستری که بدین ترتیب اقتباس شده، مکانیسمی است که در جهت حمایت از حقوق خوانده دعوی و اجرای عدالت وضع و اجرا شده است. دیوان در صورت احراز دو شرط «صلاحیت» و «ارتباط مستقیم» قرار پذیرش دعوی متقابل صادر می‌کند. رویه قضایی دلالت بر آن دارد که دیوان در اثبات شرایط مذکور از رویکرد شکل‌گرایی تبعیت کرده است. اگرچه دیوان بعضاً در مورد شرط «ارتباط مستقیم» از موضع سخت‌گیرانه عدول کرده، اما در مواجه با شرط «صلاحیت» حتی در قضایایی که ماهیت ادعاهای مطروحه عام‌الشمول بوده، همچنان به رویکرد واقع­گرایانه مقید بوده است.
 
 
 
کلیدواژه‌ها
دعوی متقابل؛ رویه قضایی؛ صلاحیت؛ شرط ارتباط مستقیم؛ تعهدات عام الشمول

منبع:: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1396

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Copyright by worldlawyer.net 2018