مکان شما: خانه / مقالات حقوقی / دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
حسین شریفی طرازکوهی 1؛ جواد مبینی2    
1دانشگاه امام حسین (ع)
چکیده
در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگی­های محلی را امکان‌پذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبی‌گرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبی­گرایی ضعیف (جهانشمولی قوی) دارد. بررسی دلایل منطقی و مبانی اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، تأملی بر آرای دادگاه در این زمینه و هم‌چنین بررسی مباحث پیرامون ماهیت نسبی‌گرایی این دکترین در ادبیات، شواهدی دالّ بر تأیید این مدعا است که حاشیه مجاز تفسیر، ریشه در نسبی‌گرایی فرهنگی دارد. از طرفی دیگر، با مطالعه کمّی و کیفی تنوعات پذیرفته شده از طرف این دکترین، از مجرای بررسی: حوزه، گستره و استانداردهای کاربست حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، این نتیجه حاصل می‎شود که نسبی‌گرایی مذکور را می‌توان نسبی‌گرایی ضعیف نامید.
کلیدواژه ها
حقوق بشر؛ دادگاه اروپایی حقوق بشر؛ دکترین حاشیه مجاز تفسیرو نسبی‌گرایی فرهنگی

منبع:فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 16، شماره 46،تابستان 1394

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Copyright by worldlawyer.net 2018