مکان شما: خانه / قوانین و مقررات / قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

ماده 1 - هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد.
الف - در صورتی که عمل عبوردهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی الارض نباشد به حبس از 2 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
ب - چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورود یا قاچاقچی باشد مرتکب به 2 تا8 سال حبس و جریمه نقدی از 2500000 تا 0000000 ریال محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد، مرتکب به مجازات 2 تا 4 سال حبس حکوم خواهد شد.
د - در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد، مرتکب به حبس از 3 تا 5 سال محکوم خواهد شد.
ه - در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد، مرتکب به حبس از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - در صورتی که عبور دهنده از کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت باشد و با سو استفاده از سمت خود مرتکب این عمل شده باشد، علاوه بر مجازات های فوق به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردد.
تبصره 2 - علاوه بر مجازات های مقرر کلیه اموالی که از این طریق به دست آمده است طبق بند 3 ماده 5 قانون مجازات های اسلامی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی عمل خواهد شد.
ماده 2 - قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز مصوب 344 و اصلاحات بعدی و قوانین مغایر با ماده و تبصره های فوق ملغی است .
ماده 3 - ماده 34 قانون گذرنامه مصوب اسفند 1351 به کیفیت زیر اصلاح می شود:
ماده 34 - هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود، به حبس از 1 تا 2 سال یا پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار تا انصد هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 4 - ماده 35 قانون گذرنامه مصوب 1351 به ترتیب زیر اصلاح می گردد:
ماده 35 - هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به 2 ماه تا یک سال حبس و یا جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم می گردد.
ماده 5 - عبارت زیر به عنوان ماده 35 مکرر و تبصره آن به قانون گذرنامه الحاق می شود.
ماده 35 مکرر - هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه خواهد از مرز غیر مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد، به یک ماه تا یک سال حبس یا پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم واهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه باشد، ه حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست زار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره - کسانی که به تبع اغنام و احشام با سو نیت مرتکب عبور غیر مجاز از رز شده باشند، به مجازات فوق محکوم می گردند و صاحب اغنام و احشام که بور از مرز با علم و اطلاع یا دستور او بوده ، برای مدت پنج سال از سکونت ر نوار مرزی محروم می شود.
ماده 6 - ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران صوب اردیبهشت 1310 و اصلاحات بعدی به کیفیت زیر اصلاح می شود:
ماده 15 - اشخاص ذیل به حبس تعزیری از 1 تا 3 سال و یا به جزای نقدی از انصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم می شوند مگر این که جرم آنها شمول قوانینی گردد که مجازات سخت تری معین کرده باشد.
1 - هر کس گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم به جعول بودن از آنها استفاده کند و یا این قبیل اوراق مجعوله را برای
دیگری تحصیل نماید
2 - هر کس عامدا در نزد مامورین ذی دخل برای تحصیل تذکره و یا جواز اقامت یا جواز عبور، شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید و یا وضوعاتی را که در تشخیص تابعیت موثر است ، کتمان نماید و یا گذرنامه و یا واز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی که به وسائل مزبور تحصیل شده ست عامدا از آنها استفاده کند.
3 - هر کس عامدا بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و مچنین هر کس که از راههای غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نماید.
4 - هر کس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود از اسناد و یا اوراق و یا رقه هویت متعلق به دیگری استفاده کند و هر کس برای اثبات تابعیت و یا ویت یک نفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود یا غیر را ه دیگری بدهد.
5 - هر کس که برای فرار از اجرای تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده ست ، مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجدا بدون اجازه به خاک یران مراجعت کند.
6 - هر کس در یکی از اعمال مذکوره فوق شرکت یا معاونت کرده باشد.
7 - هر کس برای استفاده از حقوقی که به موجب این قانون و یا آیین نامه های ربوطه به آن می توان تحصیل نمود، در خارج از کشور مرتکب یکی از اعمال ذکور در بندهای 1 و 2 و 4 این ماده بشود پس از آمدن به ایران در صورتی ه در خارج از کشور به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات نشده باشد، تعقیب و جازات خواهد شد.
تبصره 1 - شروع به ارتکاب جرم های مذکور در این ماده در حکم ارتکاب خواهد ود.
تبصره 2 - خارجیانی که به تبع اغنام و احشامشان وارد خاک ایران شوند، لاوه بر ضبط احشام به نفع دولت ایران به پنج ماه تا یک سال حبس یا 30000 ا 80000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و در صورتی که بین دولت جمهوری سلامی ایران و دولت همسایه عهدنامه ای منعقد شده باشد، بر اساس آن عمل واهد شد.
ماده 7 - در تعیین مجازات مذکور در این قانون توسط قاضی باید شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب رعایت گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه چهاردهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/7/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

Copyright by worldlawyer.net 2018