مکان شما : خانه / اخبار حقوقی / تازه های قوانین / قیمت دیه کامله در ماه ھای غیرحرام از ابتدای سال ١٣٩٧

شماره۹۰۰۰/۶۳۷۰۲/۱۰۰                                                             ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۶۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۶۳۶۹۸/۱۰۰                                                             ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷، مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

Copyright by worldlawyer.net 2018