مکان شما : خانه / اخبار حقوقی / نظرات مشورتی / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عفو به مجازات

شماره پرونده   1989-1/186-92
 
 
سوال:
احتراما نظربه اينكه مطابق ماده58 قانون مجازات اسلامي ازشرايط استفاده ازآزادي مشروط تحمل نصف مجازات محكومان بيش از10 سال حبس ويك سوم مجازات براي محكومان به كمتر از اين ميزان مي­باشد چنانچه محكوم به حبس از موجبات عفو خاص برخوردار گردد وقسمتي ازمجازات مشمول عفو شود آيا ملاك آزادي مشروط محكوميت اوليه است يا ملاك استفاده از آزادي مشروط محكوميت پس از عفو مي باشد براي مثال چنانچه فردي به 9سال حبس محكوم شود وسه سال آن مشمول عفو واقع شود ملاك استفاده از شرايط آزادي مشروط9 سال است يا6 سال به عبارت ديگر پس ازتحمل سه سال حبس مشمول آزادي مشروط مي­گردد يا پس از تحمل دوسال حبس./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
با عنايت به اینکه واژه مجازات مذکور درماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و لذا هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر درحکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتعبیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح نیاز است و حال آنكه چنين نصّي مفقود است.ق

Copyright by worldlawyer.net 2018