مکان شما : خانه / اخبار حقوقی / نظرات مشورتی / نظریه مشورتی در مورد بزهکاری اطفال ونوجوانان واقدام تامینی تربیتی


شماره پرونده   1205-1/186-92
 
 
سوال:
احتراما با توجه به بند ب ماده 88 قانون جديد مجازات اسلامي كه دربيان يكي از پاسخ­هاي اجتماعي نسبت به اطفال و نوجوانان مقررمي دارد تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند و با الزام به انجام دستورهاي مذكوردربند الف درصورت عدم صلاحيت والدين اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها با رعايت مقررات ماده 1173 قانون مدني خواهشمند است نظرمشورتي آن مرجع را درخصوص سوالات زيرارائه فرماييد:
1-    منظورازتسليم دراين بند چيست وآيا درمورد اطفال مستلزم اتخاذ تصميم در مورد حضانت قيمومت يا ولايت والدين اولياء يا سرپرست قانوني طفل و نوجوان است يا خير؟
2-    درصورت پاسخ مثبت به پرسش بند اول صلاحيت اتخاذ تصميم درمورد وضعيت حضانت قيمومت يا ولايت طفل با دادگاه خانواده است­ يا دادگاه اطفال؟ به عبارت ديگرآيا اين بند درمقام اعطاء صلاحيت جديدي به دادگاه اطفال دراين خصوص است يا خير؟
3-    چنانچه نظرآن مرجع بر صلاحيت دادگاه خانواده باشد درصورت عدم انطابق نظر دادگاه خانواده با دادگاه اطفال تكليف چيست./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1- منظور از « تسليم طفل» در بند ب ماده 88 قانون مجازات اسلامي 1392 اين است كه طفل يا نوجوان بزهكار از حيث نگهداري و حضانت و چگونگي رفتار و نظارت بر آن در اختيار شخص حقيقي يا حقوقي ديگر كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بزهكار بداند، قرار گيرد. اتخاذ چنين تصميمي ارتباط به قيمومت و ولايت ندارد.
2- تصميم فوق الذكر، اقدام تأميني و تربيتي براي طفل يا نوجوان بزهكار است و توسط دادگاه اطفال اتخاذ مي شود و تصريح به دادگاه اطفال و نوجوانان در تبصره 3 ذيل بند ث ماده 88 قانون مذكور، مؤيد اين موضوع است و اين تصميم منافاتي با تصميم دادگاه خانواده در مواردي نظير قيمومت ندارد.
3- با تّوجه به پاسخ بند 1 و 2، پاسخ به اين بند منتفي است.ق
 

Copyright by worldlawyer.net 2018