مکان شما: خانه / مقالات حقوقی / نفوذ حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
یوسف مولایی1؛ ابراهیم شعاریان 2    

چکیده
با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل در
رسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،
توازن میان طرفین قرارداد به هم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرف
ضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را در ایجاد تعادل میان طرفین با
مشکل مواجه میسازد. از دیرباز به دلایل گوناگون، بخشی از حقوق خصوصی از دامن آن رهایی یافته
است تا با دخالت دولت، از طرف ضعیف عقد حمایت شود و نمونه بارز آن، حمایت از طرف ضعیف
قرارداد کار (کارگر) است. اما ظاهراً این راه، نقطه پایانی ندارد و قواعد حقوق بشر در صدد کنترل بیشتر
بر قواعد حقوق خصوصی است. حقوق بشر که تاکنون در قلمرو حقوق اساسی و کیفری نفوذ خود را
نشان داده بود، میخواهد با توسعه قواعد بنیادین خود، قلمرو حقوق خصوصی ازجمله حقوق قراردادها
را درنوردد و با پیامی روشن نشان دهد که تنها نظارهگر توافق میان طرفین قرارداد نیست و هرجا که
قواعد بنیادین حقوق بشر در خطر افتد، از آن دفاع خواهد کرد. امروزه حقوق بشر فقط ب هعنوان حامی
اشخاص در مقابل دولت حاکم محسوب نمیشود و تأثیر حقوق بشر در حقوق قراردادها، ب هخصوص
در نظام حقوق اروپایی مورد قبول رویهقضایی و اکثریت حقوق دانان قرار گرفته اس ت. ادبیات حقوقی
ایران با این پدیده بیگانه است اما مقاله حاضر میکوشد تنها با گشایش باب بحث در این زمینه، شاهد
تکامل و توسعه این مفهوم در نظام حقوقی ایران باشد
کلیدواژه ها
حقوق بشر؛ قرارداد؛ طرف ضعیف قرارداد؛ عدم رقابت؛ دسترسی آزاد به اطلاعات؛ همبستگی؛ رویه قضایی اروپایی

منبع : فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره 15، شماره 42 ،زمستان 1393

 

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Copyright by worldlawyer.net 2018