مکان شما: خانه / مقالات حقوقی / ویتگنشتاین و جهان شمولی تفسیر پذیر حقوق بشر معاصر

نویسنده

سید محمد قاری سید فاطمی, امین صدیقی نیشابور
چکیده

این پرسش که حقوق بشر معاصر بتواند چتری فراگیر برای همه اشکال متنوع زندگی معاصر باشد، سئوالی است که نویسنده­گان در اندیشه ویتگنشتاین به آزمون گذاشته اند. مفروض انگاشتن زیست حقوق بشری خود بمثابه شکلی از زندگی که همانا شکل مرجح انسان مدرن پسا دکارتی است خود جای و بررسی و مداقه فراوان دارد، اما این نوشتار بدان نپرداخته است. مساهمت معرفتی عمده نگارنده گان به حوزه مباحث فلسفی حقوق بشر، طرح ایده امکان خوانشی از ویتگنشتاین است که این فیلسوف را نه در قامتی چند ویتگنشتاینه همراه با گسست اندیشه ای، که بر عکس در پیوستگی فکری- حد اقل در صورت عرضه موضوع جهان شمولی حقوق بشر به آثارش- میبیند. عقلانیت استعلایی حقوق بشری در قبال عقلانیت توصیفی ویتگنشتاینی، بررسی ایده انسان بسان سوژه ای استعلایی، قضاوتگری به ظاهر آشکار در گفتمان حقوق بشری و بالاخره طرح فرد انسانی در برابر شکل‌های زنده گی موضوعاتی که نگارنده­گان در خوانش پیوسته انگار از ویتگنشتاین ضروری دیده­اند که بدانها بپردازند.
واژگان کلیدی

: ویتگنشتاین، جهان شمولی حقوق بشر معاصر، عقلانیت توصیفی، عقلانیت استعلایی، سوژه استعلایی، صورت‌های حیات
منبع:دوره 16، شماره 4، زمستان1392

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Copyright by worldlawyer.net 2018