ردیف عنوان
1 قیمت دیه کامله در ماه ھای غیرحرام از ابتدای سال ١٣٩٧
2 قانون الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
3 قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
4 قانون تفسیر ماده (505) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) (مصوب 3/8/1396 مجلس شورای اسلامی)
5 قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
6 در اجرای الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲
7 قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
8 قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا ۱۳۳۶/۷/۳۰
9 قانون الغای برخی قـوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹
10 قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین

Copyright by worldlawyer.net 2018