مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران: تناقض در گفتار و کردار و سیاست‌زدگی حقوق بشر دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 بررسی وظیفه دولت ها در حفظ امنیت فردی انسان ها دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تاکید بر جهانی شدن حقوق بشر دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 بررسی و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 نظری بر جایگاه حقوقی"شورای حقوق بشر" ملل متحد دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 رویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 اِعمال فراسرزمینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 پرتو حقوق بین الملل بر شبیه‌سازی انسان دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 تقابل ساز و کارهای پیشگیری از جرائم سازمان‌یافته با موازین حقوق بشری دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 سیاست های پیشگیرانه سازمان ملل متّحد در قبال نسل کشی دانلود مقاله مشاهده مقاله
15 کارآمدی اقدامات متقابل به‌عنوان ضمانت اجرای حقوق بشر دانلود مقاله مشاهده مقاله
16 مسئولیت کیفری مافوق در نقض قواعد و مقررات حقوق بشر و بشردوستانه از سوی مأمورین امریکایی در اشغال عراق دانلود مقاله مشاهده مقاله
17 مسئولیت‌پذیری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقوق بشر دانلود مقاله مشاهده مقاله
18 تعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمه داخلی سوریه دانلود مقاله مشاهده مقاله
19 حقوق بشر و حق بر فراموش‌شدن در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی دانلود مقاله مشاهده مقاله
20 حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولت ها دانلود مقاله مشاهده مقاله
21 انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه دانلود مقاله مشاهده مقاله
22 رویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی دانلود مقاله مشاهده مقاله
23 حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام دانلود مقاله مشاهده مقاله
24 تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی دانلود مقاله مشاهده مقاله
25 کاربرد سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018