مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 بررسی ماهیت حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 الزامات حقوق بشری در سازمان تجارت جهانی دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 حل و فصل اختلافات اعتبارات اسنادی از طریق ارجاع به کارشناسی دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 بررسی تطبیقی نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 استفاده منصفانه از علائم تجارتی غیر در تبلیغات مقایسه‌ای دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعیض‌آمیز در حقوق رقابت ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 رژیم حقوقی «تعهد پرداخت بانکی» در «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی» (نشریه شماره 750 اتاق بازرگانی بین‌المللی) دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 تاملی بر سازش به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین‌الملل دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 بررسی و تحلیل «قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد راجع‌به ورشکستگی‌های فرامرزی» با نگاهی به حقوق ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 اقامه ي دعوا عليه بنگاه هاي چندمليتي: مسئوليت اجتماعي شركت ها، چالش ها دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 بررسی و نقد"رفتار ويژه و متفاوت"با کشورهای در حال توسعه در مقررات سازمان تجارت جهانی دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 معيارهای تعيين بار اثبات دعوی در نظام حل اختلاف سازمان جهانی تجارت دانلود مقاله مشاهده مقاله
15 مفهوم "حقوق نرم" و مزایای آن در نظام حقوق تجارت بین الملل دانلود مقاله مشاهده مقاله
16 نظارت در سازمان جهانی تجارت: مکانیزم بررسی خط‌مشی تجاری دانلود مقاله مشاهده مقاله
17 سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی دانلود مقاله مشاهده مقاله
18 واردات موازی و مقررات سازمان جهانی تجارت دانلود مقاله مشاهده مقاله
19 تعسر اجرای تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا 1980 دانلود مقاله مشاهده مقاله
20 تقابل فرم‏ها، کنوانسیون بیع بین‏ المللی کالا ، شروط متعارض قراردادی، تجارت بین‏ا لملل، بیع بین‏ الملل دانلود مقاله مشاهده مقاله
21 بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع بین‏المللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا و اسناد دیگر دانلود مقاله مشاهده مقاله
22 اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت دانلود مقاله مشاهده مقاله
23 نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات دانلود مقاله مشاهده مقاله
24 امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
25 ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018