مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 بررسـی تطبیقـی ماهیت ابـراء در حقوق ایران و مصر دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 مبانی ممنوعیت نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و آمریکا دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 نظریه وکالت حکمی در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 ضرر در خسارت‌های زیست محیطی» بحث تطبیقی در فقه و حقوق ایران و فرانسه و اسناد بین‌المللی دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 عدالت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی و ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس از منظر تعارض قوانین دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 تحلیل نظری نسبت حق اختراع و حقوق رقابت در آمريكا و اتحاديه اروپا دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 آمبودزمان: هم سنجی سامانه های ايران، فرانسه و انگلستان دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 مطالعه تطبیقی نقض قابل پيش بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نظام های حقوق ملی دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 اصول تحدید کننده تمرکز زدایی در جمهوری اسلامی ایران با رويکرد مقایسه ای با جمهوری فرانسه دانلود مقاله مشاهده مقاله
15 مطالعه تطبیقی کارکردها و نقش قراردادی بارنامه دریایی در حقوق ایران و انگلستان دانلود مقاله مشاهده مقاله
16 مطالعه تطبیقی مفهوم و ماهیت حق انتساب اثر ادبی و هنری در نظام‌های حقوقی دانلود مقاله مشاهده مقاله
17 بررسی تحلیلی - تطبیقی بیمه اتکایی در فقه، حقوق ایران و اتحادیه اروپایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
18 نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) دانلود مقاله مشاهده مقاله
19 تعدیل وجه التزام و نتایج آن در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
20 چالش های تأسیس دیوان ملی داوری ورزش: بررسی تطبیقی با دیوان داوری ورزش (CAS) دانلود مقاله مشاهده مقاله
21 درآمدی بر نظام حقوقی اعتصاب در بخش خصوصی (فرانسه، انگلستان و ایران) دانلود مقاله مشاهده مقاله
22 تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت دانلود مقاله مشاهده مقاله
23 مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس دانلود مقاله مشاهده مقاله
24 عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر دانلود مقاله مشاهده مقاله
25 ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018