مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 حقوق نجات دهنده در معاهدات بین‌المللی نجات دریایی و قانون دریایی ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 تأملی بر وضعیت حقوقی دولتها در استناد به مسئولیت بین‌المللی دولت با تأکید بر قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن) دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 ماهیت حقوقی رهن دریایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 وضعيت حقوقي قرارداد نجات در حقوق دريايي ايران دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 حقوق و تعهدات کشورها در بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر دریایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 چالش‌های زیست‌محیطی ناشی از جمع‌آوری و انباشت دی‌اکسید کربن زیر بستر دریا دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 حقوق و تکالیف دولت ها به پیشگیری و جبران آلودگی دریایی ناشی از حمل ونقل نفت در پرتو اسناد و آرای بین المللی دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام 2009 به حمل مرکب وهمزیستی آن با سایر کنوانسیونهای حمل و نقل دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 نجات دریایی در کامن لا و کنوانسیون نجات دریایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 تعهدنامۀ رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 ماهیت عقد رهن دریایی در قانون دریایی مصوب1343 دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 تئوری تأسیس دادگاه بین‌المللی برای مبارزه با جرم دزدی دریایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 مروری بر اسناد بین‌المللی نظام عام تحدید کلی مسئولیت در حقوق دریایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
15 ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
16 استحقاق پاداش نجات با وجود قرارداد یدک کشی در دریا دانلود مقاله مشاهده مقاله
17 نقش خطر در خسارت مشترک دریایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
18 نقش دولتهای متعاهد در تامین اجرای کامل و موثر کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریا دانلود مقاله مشاهده مقاله
19 حق ممتاز دریایی؛ طلب یا وثیقه طلب دانلود مقاله مشاهده مقاله
20 مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی) دانلود مقاله مشاهده مقاله
21 تحریم کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل دانلود مقاله مشاهده مقاله
22 دکترین «انحراف» در حقوق دریایی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا و کنوانسیون‌های بین‌المللی دانلود مقاله مشاهده مقاله
23 شروط تحقق خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آنتورپ با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
24 دعوای متقابل در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها،دستاورد قرار 2 نوامبر 2012 در قضیه کشتی ویرجینیا جی (پاناما / گینه بیسائو) دانلود مقاله مشاهده مقاله
25 شرایط اعمال تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما (بررسی کنوانسیون بین‌المللی تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976) دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018