مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 تنظيم مشاركتي ماليات، الگويي جديد در نظام مالياتي ايالات متحده آمريكا دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 بررسی مبانی فقهی مالیات‌های غیرثابت دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 «داوری‌پذیری» اختلافات مالیاتی بین‌المللی دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 قلمرو قوانین مالیاتی در زمان دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 مبانی اخذ مالیات‌های گمرک دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 نقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور و نظارت دیوان عدالت اداری بر آن دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 حقوق مؤدیان مالیاتی دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 ابعاد حقوقی مالیات بر درآمد و دارایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 آسیب‌شناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین علل موثر در بروز آسیب ها دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 ماليات بر درآمد اموال فكري دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 بررسي حقوقي تشخيص علي الرأس و عمليات اجرايي ماليات؛ نمود هاي قدرت عمومي مالياتي در حقوق مالياتي ايران دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 برآورد ظرفیت وتلاش مالیاتی وارتباط آن با درآمدنفتی دراقتصاد ایران وچندکشورمنتخب عضو اوپک دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 بررسی وسنجش کارایی نظام مالیاتی ایران دربرنامه های توسعه(رویکردمنطق فازی) دانلود مقاله مشاهده مقاله
15 بررسي رابطه بين امنيت اقتصادي و درآمدهاي مالياتي (شواهدي از كشورهاي منا) دانلود مقاله مشاهده مقاله
16 تاثیر مالیات سبز بر بیکاري (مطالعه موردي کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي) دانلود مقاله مشاهده مقاله
17 اختیارات و اقتدارات دستگاه مالیاتی؛ زمان و شیوۀ وصول مالیات (مطالعۀ موردی دو کشور ایران و انگلستان) دانلود مقاله مشاهده مقاله
18 مبانی و ابعاد حق دادخواهی مالیاتی در حقوق ایران و انگلستان دانلود مقاله مشاهده مقاله
19 بررسی اثرمالیات حقوق برتوزیع درآمددرایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
20 تحليل خطاي پيشبيني درآمدهاي مالياتي دولت در اقتصاد ايران دانلود مقاله مشاهده مقاله
21 حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات دانلود مقاله مشاهده مقاله
22 اقتدارات واختیارات دستگاه مالیاتی درحقوق مالیاتی ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
23 ابعادحقوقي ماليات برنفت وگاز دانلود مقاله مشاهده مقاله
24 آزمون عقلانیت درپیش بینی درآمدهای مالیاتی درایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
25 تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله باسوءاستفاده از مفهوم(مقر دائمی) دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018