مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 طراحي الگوهاي قراردادي جديد براي توسعه ميادين هيدروكربوري ايران: بررسي و نقد قانون جديد وزارت نفت دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 اصول و ساختار الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 قراردادهای نفتی مشارکت ‌در‌ تولید و بیع متقابل از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 رفتار قراردادی اختصاصی شرکت های ملی نفتی کشور چين در سرمایه گذاری های برون مرزی دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره‌برداری از آن در فقه اسلام دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی از منظر حقوق بین الملل دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره‌برداری از آن در فقه اسلام دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 الزامات سازمان جهانی تجارت در خصوص انتقال انرژی از طریق خط لوله دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 مالکیت نفت در قراردادهای نفتی بین المللی از منظر حقوق خصوصی دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی شرط تعهد به دریافت در قراردادهای فروش و انتقال گاز دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 تحلیل حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در صنایع بالادستی نفت و گاز و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 رژیم حقوقی حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی در فراساحل در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق نروژ و انگلیس دانلود مقاله مشاهده مقاله
15 بررسی ماهیت حقوقی بیع متقابل نفتی ایران و سازگاری آن با پیمان منشور انرژی دانلود مقاله مشاهده مقاله
16 ارزیابی شیوه‌های تعیین خسارت در چارچوب قواعدحقوقی؛ نگاهی بر دعاوی بین‌المللی نفت و گاز دانلود مقاله مشاهده مقاله
17 طراحی چارچوب قراردادهای مشارکت در درآمد در فرض تغییر شرایط مهم اقتصادی پروژه دانلود مقاله مشاهده مقاله
18 رژیم حقوقی و ترتیبات مالی در قراردادهای بالادستی در صنعت نفت دانلود مقاله مشاهده مقاله
19 تحلیل حقوقی انحصار و رقابت در بازار انرژی، با تأکید بر صنایع گاز و برق؛ چالش‌ها و فرصت‌ها دانلود مقاله مشاهده مقاله
20 انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ¬های آن دانلود مقاله مشاهده مقاله
21 "مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی" دانلود مقاله مشاهده مقاله
22 تحلیلی بر مفاد شرط پذیرش مسؤولیت و جبران خسارت (مورد کاوی قراردادهای نفت و گاز) دانلود مقاله مشاهده مقاله
23 بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
24 قراردادهای امتیازی جدید و منافع کشورهای تولید کننده نفت: تحلیلی بر مالکیت نفت، نظارت و مدیریت دولت میزبان و رژیم مالی قرارداد دانلود مقاله مشاهده مقاله
25 آثار حقوقی تحریم‌های بین‌المللی هوشمند در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018