مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 مطالعه تطبیقی قرارداد واگذاری حق پخش ورزشی دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 رابطۀ علی بین منبع کنترل و اخلاق سازمانی با رضایت شغلی: ارائۀ مدلی برای محیط کار دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 ارزیابی عوامل تعیین کنندۀ صلاحیت های قانونی مدیران اجرایی ورزش از دیدگاه متخصصان دانشگاهی و مدیران ورزش دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 التزام عملی مربیان ورزشی به مسئولیت های حقوقی از دیدگاه ورزشکاران دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 اولویت بندی عوامل مؤثر بر امنیت ورزشگاه های فوتبال ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 میانجی گری بعنوان شیوه ای برای حل و فصل اختلافات در ورزش (با معرفی فرآیند میانجی گری در دیوان بین المللی حَکَمیت در ورزش) دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 تدوین الگوی پیامدهای توسعۀ مسئولیت اجتماعی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 بررسی میزان پایبندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ تربیت بدنی، به اصول اخلاق پژوهش، در: دانشگاه های تهران دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ جهت گیری اخلاقی در دانشجویان ورزشکار دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 تاثیر رسانه های جمعی بر کنترل فساد در ورزش فوتبال دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 هنجاریابی پرسشنامة اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 بررسی نقش اخلاق کاری در رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی دانلود مقاله مشاهده مقاله
15 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر خوشنامی تیم های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
16 نقش برنامه های ورزشی تلویزیون در انتقال ارزش ها ی اخلاقی و الگوپذیری دانش آموزان متوسطۀ شهرستان اسلام آباد غرب دانلود مقاله مشاهده مقاله
17 بررسی وضعیت کیفیت روابط دوستانه مربیان و بازیکنان تیم های ورزشی منتخب استان خراسان رضوی دانلود مقاله مشاهده مقاله
18 تعیین اعتبار و روایی نسخۀ فارسی پرسش نامۀ منش ورزشی دانلود مقاله مشاهده مقاله
19 پیش بینی توان صحه گذاری ورزشکاران بر قصد خرید مشتریان دانلود مقاله مشاهده مقاله
20 بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش دانلود مقاله مشاهده مقاله
21 تأثیر محیط های فردی، سیاسی، قانونی و اقتصادی فوتبال ایران بر تصمیم گیری اخلاقی بازیکنان حرفه ای دانلود مقاله مشاهده مقاله
22 طراحی نظامنامۀ اخلاقی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
23 نقش هدف گرایی و هویت اخلاقی در پیش بینی کارکردهای اخلاقی مثبت و منفی در فوتبال دانلود مقاله مشاهده مقاله
24 گردشگری ورزشی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان دانلود مقاله مشاهده مقاله
25 گردشگری ورزشی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018