مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 نقد مبانی فقهی- حقوقی لزوم اخذ برائت از بیمار برای سلب مسئولیت از پزشک دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 «بهینه‌یابی در کارکرد قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر با تأکید بر مسئولیت مدنی پزشک دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 قاعده تزاحم در سقط جنین‌درمانی دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 واکاوی دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در سقط جنین، ناظر به سلامتی مادر و جنین دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 بررسی جواز جراحی پلاستیک در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 مسئولیت کادر درمانی غیر پزشک دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت‌نامه‌ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 قاعده تزاحم در سقط جنین‌درمانی دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی) دانلود مقاله مشاهده مقاله
15 پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضاء در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی دانلود مقاله مشاهده مقاله
16 نظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک دانلود مقاله مشاهده مقاله
17 تحقیقی پیرامون سیر اندیشة ضمان طبیب در فقه امامیه دانلود مقاله مشاهده مقاله
18 ضرورت تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به تحولات ایجاد شده در حقوق فرانسه دانلود مقاله مشاهده مقاله
19 جستاری نقادانه پیرامون نظریة مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک دانلود مقاله مشاهده مقاله
20 حق الزحمه در قرارداد درمان دانلود مقاله مشاهده مقاله
21 بررسی تطبیقی ضمان قهری پزشکان و مراکز درمانی در نظام­های حقوقی ایران و انگلیس دانلود مقاله مشاهده مقاله
22 تحلیل دلایل قابلیت جبران «مخاطرات احتمالی درمان» در مسؤولیت مدنی پزشک (نظام حقوقی ایران و فرانسه) دانلود مقاله مشاهده مقاله
23 تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی «جنون» دانلود مقاله مشاهده مقاله
24 تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک دانلود مقاله مشاهده مقاله
25 اهدای جنین در حقوق ایران؛ پیدا یا پنهان؟ دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018