مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 بردگی جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در نظام بین‌المللی حقوق بشر و حقوق ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 نگاهی به کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 معرفی و بسط نظریه تحلیلی هوفلد از حق و کاربرد آن در زمینه حقوق کودک دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه بدنی کودکان دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 تنبیه بدنی کودکان: جلوه ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر کودکان دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 قرائت جرم شناسانه ازقانون مدنی ایران درزمینه (نگهداری وتربیت اطفال)جلوه ای ازجرم شناسی خانواده دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 مسئولیت کیفری اطفال ازدیدگاه مکاتب مختلف دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 حمایت کیفری از کودکان دربرابر توریسم جنسی، ازمنع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان؛ گامي در راستاي انطباق با تعهدات بين المللي دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 تأملي بر وضعيت كودكان حاصل از ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني با نگاهي به كنوانسيون حقوق كودك 1989 دانلود مقاله مشاهده مقاله
15 مقابله با هرزهنگاري كودكان: بررسي تطبيقي اسناد بينالمللي و قوانين كيفري ايران دانلود مقاله مشاهده مقاله
16 گفتمان(پيمان حقوق كودك)در زمينة پيشگيري از بزهكاري دانلود مقاله مشاهده مقاله
17 تعیین وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی دانلود مقاله مشاهده مقاله
18 بردگي جنسي كودكان و سازوكارهاي مقابله با آن در نظام بينالمللي حقوق بشر و حقوق ايران دانلود مقاله مشاهده مقاله
19 تحليل جرم شناختي بزه ديدگي بيگانگان دانلود مقاله مشاهده مقاله
20 سیاست کیفري ایران درقبال اطفال ونوجوانان بزه دیده گردشگري جنسی دانلود مقاله مشاهده مقاله
21 بررسی وتبیین حمایت سازمان ملل متحد از قربانیان قاچاق اطفال دانلود مقاله مشاهده مقاله
22 پروتکل الحاقی به پیمان نامه حقوق کودک دانلود مقاله مشاهده مقاله
23 تنبیه بدنی کودک،تربیت یا خشونت دانلود مقاله مشاهده مقاله
24 خشونت علیه کودکان دانلود مقاله مشاهده مقاله
25 خشونت خانگی علیه کودکان دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018