مکان شما : خانه / مقالات حقوقی
ردیف عنوان دانلود مقاله مشاهده مقاله
1 الغاء مصونیت قضایی دولت در موارد ارتکاب شکنجه، مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز دانلود مقاله مشاهده مقاله
2 نظریه‌ تعامل‌گرایی و تحلیل انتقادی آن دانلود مقاله مشاهده مقاله
3 تقابل جرم و توسعه دانلود مقاله مشاهده مقاله
4 از حقوق کیفری تا قلمرو کیفری (تسری تضمینات کیفری در «دادرسی منصفانه» به رسیدگی‌های شبه کیفری) دانلود مقاله مشاهده مقاله
5 پیشگیری ازتکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس دانلود مقاله مشاهده مقاله
6 نقش قاضی در ایجاد قاعدۀ حقوقی با تأکید بر تحلیل هستی شناسانة هانس کلسن از قاعدۀ حقوقی دانلود مقاله مشاهده مقاله
7 شـرایط اعمال ‌تحدید حقوق و آزادی‌هـا با تأکید بر تحدید به نام ‌نظم ‌عمومی دانلود مقاله مشاهده مقاله
8 مطالعة تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در مدل‌های مردم‌سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
9 داعش و مسئله تشکیل دولت مطابق با نظم وستفالیایی دانلود مقاله مشاهده مقاله
10 جلوه هاي عوام گرايي در سياستهاي كيفري مواد مخدر دانلود مقاله مشاهده مقاله
11 تحلیلی بر آیین‌نامه کمیسیون عفو وتخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387در مقایسه با آیین‌نامه کمیسیون عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 16/5/1387 دانلود مقاله مشاهده مقاله
12 پیشگیری شناختی دانلود مقاله مشاهده مقاله
13 نقد و بررسی رای شماره 36 مورخ 27/1/84 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رابطه با خسارت معنوی دانلود مقاله مشاهده مقاله
14 مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی دانلود مقاله مشاهده مقاله
15 نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل دانلود مقاله مشاهده مقاله
16 بررسی رویکرد ابزارگرا به حقوق کیفری ایران در پرتو قانون اساسی دانلود مقاله مشاهده مقاله
17 سزاگرایی در فلسفه کیفر دانلود مقاله مشاهده مقاله
18 پیش بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت گیری های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری دانلود مقاله مشاهده مقاله
19 وکیل در قلمرو عدالت کیفری: بنیان‌ها و کارکردها دانلود مقاله مشاهده مقاله
20 فلسفه تنوع ضمانت اجراها در قتل از منظر سیاست کیفری اسلام دانلود مقاله مشاهده مقاله
21 درآمدی بر رویکردهای نوین قانونگذار در نظام آزادی مشروط دانلود مقاله مشاهده مقاله
22 رویکرد قانون‌گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دانلود مقاله مشاهده مقاله
23 تعقیب‌زدایی کیفری؛ بازتابی نوین از الغاگرایی کیفری دانلود مقاله مشاهده مقاله
24 بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تاکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر دانلود مقاله مشاهده مقاله
25 موقعیت اقلیت‌های دینی در حقوق کیفری ایران در پرتو اصل برابری در مقابل قانون دانلود مقاله مشاهده مقاله

Copyright by worldlawyer.net 2018