مکان شما : خانه / قوانین و مقررات
ردیف عنوان دانلود فایل
1 ‌قانون ثبت احوال ---
2 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ ---
3 قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ---
4 قانون " رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی" ---
5 قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها(مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۶۷ ---

Copyright by worldlawyer.net 2018