عنوان مجله:: فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی
سطح مجله:: علمی پژوهشی
صاحب امتیاز:: دکتر محمود عباسی
موضوع مجله:: مرتبط با حقوق پزشکی حقوق بیماران، حقوق پرستاری، حقوق سلامت، حقوق داروسازی
توضیحات:: نشریه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ازسال 1386 فعالیت خود را آغاز نموده وتمرکز آن بر موضوعات مرتبط با حقوق پزشکی،حقوق بیماران، حقوق پرستاری، حقوق سلامت، حقوق داروسازی، حقوق مالکیت فکری در عرصه پزشکی و دارویی، حقوق روانپزشکی، حقوق زیست فناوری و حقوق پیرا پزشکی است. مدیرمسئول این نشریه دکترمحمود عباسی واعضاهیئت تحریریه عبارتند ازپروفسـور برنار بولک، مـــتخصص حقوق جزا، اســتاد دانشــگاه سوربن پروفسـور سباستین بیک، متخصص حقوق خصوصی، استاد دانشگاه پاریس ،پروفسـور ژاک بوریـکان، متـخصص حقـوق جزا، استـاد دانشـــگاه اکس مارسی ،دکتـر احمـدعلی نوربالا، متخصص‌روان‌پزشکی، استاد دانشگاه علـوم پزشکی‌تـهران، دکتـــرمحمــدتـــــوکل، متــخصص جامـــعه شنـــاسی، استــــــــاد دانشـگاه تــهران و در نسخه چاپی وآنلاین منتشر می شود. پروفســور ژرار ممتـو، متــخصص حقـــوق پزشکــــی، اســـتاد دانشگاه پــوآتیه‌ی فرانسه دکتــــرعـبــاس کریــــمی، متخصـــــــص حقـــــــوق خصــــــوصی، استـــاد دانشـگاه تــهران دکتر علی‌حسـیـن‌ نجفی ­ابرندآبادی، متـخصص­ سیـاست­ جنایی، استاد­ دانشگاه شهید بهـشتی دکترعلی‌رضا زالی، متخصص جراحی مغز و اعصاب، اسـتاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بــهشتـی دکترایــرج فاضــــل، فـــوق تــخصص جــراحی عــروق، اســتاد دانشگاه علوم پزشــکی شـهید بهشتی پـروفســــور عبدالعزیز ساشادینا، متــخصص دین شــناسی و اخـــلاق زیستی، اســـتاد دانشگاه ویرجـینـیا دکترسـید حسین حــسینی، مـــتخصص حـــقوق جـــزا و جرم‌شناسی، اســتادیار دانشــگاه فردوسی مـشهد دکتــــر مـــحمـود عبـــاسی، مـــتـخصص حقـــوق پـزشکی، دانشیـــار دانــشگاه علـــوم پزشکی شهیـد بهشتی ،دکـــتر لادن عباســیان، فــوق تــخصص بیــماری‌های عفـــونی، اســـتادیار دانشـــگاه علوم پزشـکی شهید بــهشتی ،دکتر سیــد حســـین میرمحمـــدصادقی، مـتـخصص حــقوق جزا و جـــرمشناسی، استـــاد دانشـــگاه شــهید بــهشتی

Copyright by worldlawyer.net 2018