عنوان مجله:: فصلنامه دانش حقوق عمومی
سطح مجله:: علمی پژوهشی
صاحب امتیاز:: پژوهشکــــده شـــورای نگهبــــان
موضوع مجله:: حقوق عمومی
توضیحات:: نشریه دانش حقوق عمومی از سال 1391 فعالیت خود را آغازنموده وتمرکز آن برحقوق عمومی پایه گزاری شده است. مدیرمسئول دکتر عباسعلی کــدخدایی واعضا هیئت تحریریه آن عبارتند از محسن اسماعیلی، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران و عضو شورای نگهبان ـ فیروز اصلانی، استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران ـ غلامحسین الهام، دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ـ محمدجواد جاوید، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران ـ سیدمحمد حسینی، دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ـ ولی رستمی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران ـ سیامک ره‌پیک، استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان ـ عباسعلی کدخدایی، استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران و عضو پژوهشکده شورای نگهبان -فـرید محسنـی، استـادیـار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان و درنسخه چاپی وآنلاین منتشر می شود.

Copyright by worldlawyer.net 2018