عنوان مجله:: حقوق اسلامی
سطح مجله:: علمی پژوهشی
صاحب امتیاز:: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
موضوع مجله:: فقهی حقوقی
توضیحات:: نشریه حقوق اسلامی از سال 1383 فعالیت خود را آغاز نموده وتمرکز آن برمباحث فقهی حقوقی پایه گذاری شده است.مدیرمسئ

Copyright by worldlawyer.net 2018