عنوان مجله:: دانشنامه حقوق اقتصادی
سطح مجله:: علمی پژوهشی
صاحب امتیاز:: دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع مجله:: علوم اقتصادی
توضیحات:: نشریه حقوق اسلامی ازسال 1373 فعالیت خود را آغاز نموده وتمرکز آن برعلوم اقتصادی پایه گزاری شده است. مدیر مسئول این نشریه دکتر سید حسین حسینی واعضا هیئت تحریریه آن دکتر محمد حسن حایری - دکتر ستار زر کلام - دکتر حسین صابری - دکتر محمد رضا لطفعلی پور - دکتر حسین میر محمد صادقی - دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی - دکتر محمود هوشمند - دکتر حسین غلامی و در نسخه چاپی وآنلاین منتشر می شود.

Copyright by worldlawyer.net 2018