سطح مجله::
علمی پژوهشی
صاحب امتیاز::
دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع مجله::
علوم اقتصادی
توضیحات::
نشریه حقوق اسلامی ازسال 1373 فعالیت خود را آغاز نموده....

عنوان:: حقوق اسلامی

سطح مجله::
علمی پژوهشی
صاحب امتیاز::
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
موضوع مجله::
فقهی حقوقی
توضیحات::
نشریه حقوق اسلامی از سال 1383 فعالیت خود را آغاز....
سطح مجله::
علمی پژوهشی
صاحب امتیاز::
دانشگاه تبریز
موضوع مجله::
بررسی نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری
توضیحات::
نشریه فقه وحقوق اسلامی ازسال 1389 فعالیت خود را آغاز....
سطح مجله::
علمی پژوهشی
صاحب امتیاز::
پژوهشکــــده شـــورای نگهبــــان
موضوع مجله::
حقوق عمومی
توضیحات::
نشریه دانش حقوق عمومی از سال 1391 فعالیت خود را....
سطح مجله::
علمی پژوهشی
صاحب امتیاز::
دکتر محمود عباسی
موضوع مجله::
مرتبط با حقوق پزشکی حقوق بیماران، حقوق پرستاری، حقوق سلامت، حقوق داروسازی
توضیحات::
نشریه علمی پژوهشی حقوق پزشکی ازسال 1386 فعالیت خود را....

Copyright by worldlawyer.net 2018