دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

سوابق تحصیلی:: دانشنامة کارشناسی حقوق، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،دانشنامة کارشناسی ارشد علوم جنایی (جرم شناسی و کیفر شناسی) دانشگاه پاریس ۲،دانشنامة کارشناسی ارشد علوم سیاسی (مطالعات سیاسی) دانشگاه پاریس ۲،دکترای سیکل سوم حقوق ـ گرایش جامعه شناسی جنایی ـ دانشگاه پو (pau) فرانسه،دکترای دولتی حقوق ـ گرایش سیاست جنایی ـ دانشگاه پو (pau) فرانسه،
سوابق تدریس:: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
تالیفات:: دانشنامه جرم شناسی،مباحثی در علوم جنایی، دفاع اجتماعی، کیفر شناسی،تاریخ اندیشه های کیفری، نظام های بزرگ سیاست جنایی،
مقالات:: دارای بیش از 50 مقاله ی حقوقی از جمله : حقوق کیفری عمومی زندان به عنوان کلینیک درمان جرم شکست خورده است
درباره استاد:
علی حسین نجفی ابرند آبادی درسال 1331 پا به عرصه حیات گذاشت. با پایان دوران دبیرستان ، مسیر علاقه اش را پی گرفت و در مقطع کارشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، پذیرفته شد. با پایان این دوره ، در رهگذر ادامه تحصیلش ، راهی فرانسه شد. دکترابرندآبادی کارشناسی ارشد علوم جنایی یا جرم شناسی و کیفر شناسی را از دانشگاه پاریس در سال 1353،اخذ میکند. جذابیت رشته تحصیلی اش باعث میشود بدون وقفه دوران دکترا را نیز آغاز کند. در دانشگاه پو فرانسه، دانشجوی دکترای سیکل سوم حقوق با گرایش جامعه شناسی جنایی می شود و دکترای دولتی حقوق با گرایش سیاست جنایی را نیز دریافت میکند. تغییر رشته و ادامه تحصیل در رشته علوم سیاسی ، نیز از جمله فعالیت های جذاب و قابل توجه او بود که مدرک کارشناسی ارشدعلوم سیاسی (مطالعات سیاسی) را از دانشگاه پاریس ۲ برایش به ارمغان آورد. با فراغت از تحصیل نوبت به پیاده کردن دانسته های او میرسد.پس با هدف مطابقت علم و عمل ، رهسپار وطن میشود و تحقیق و تدریس را باهم پیش میگیرد. همین علاقه و اشتیاق زایدالوصف است که او را بیش از دو دهه در سکوی تدریس دانشگاه شهید بهشتی ، برافراشته نگاه داشته است. بزهکاری اطفال، کیفرشناسی، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی، سیاست جنایی و تاریخ حقوق کیفری ، عناوینی از دروس تدریسی اوست. ضمن اینکه کیفر شناسی، جرم شناسی، بزهکاری اطفال و تاریخ حقوق کیفری نیز از موضوعات تحقیق و تفحص و مشاوره او بوده و هست. ناگفته نماند که تنها حقوق ، مورد علاقه ی این سالهای دکتر ابرندآبادی نبوده است . بلکه تاریخ نیز ، مورد توجه وی قرار داشته و دارد. این نگاه ویژه ، همراه با تطبیق دو علاقمندی او ، یعنی حقوق و تاریخ ، منجر به خلق اثری به نام ، «تاریخ حقوق کیفری بین النهرین» شد که آنچنان غنی از مباحث علمی است که به عنوان منبع اصلی درس «تاریخ حقوق کیفری» در مقطع کارشناسی ارشد ، انتخاب شد. اما تالیف کتاب ، او را از حیطه های دیگر غافل نساخت. او که لحظه ای از بروز نگاه داشتن علوم خود غافل نمیماند و این امر را به دانشجویانش نیز توصیه میکرد ، با تکیه بر تسلط عمیقش به چندین زبان زنده ، دست به ترجمه هایی نیز در همین عرصه حقوق ، زد. او این مسیر را نیز با دقت و وسواس پیش میبرد و در انتخاب ترجمه یا منبع برای دانشجویان ، با نهایت نکته سنجی و ریزبینی ، عمل میکند. او همواره و بدون وقفه ، چون رودی در مسیر دریای حقوق ، پیش میرود و هرگز از انطباق علم خود با مسائل روز و تفکر و اظهارنظر راجع به موضوعات مبتلا به ِ جامعه ، دست نمیکشد. دکتر ابرندآبادی هم اکنون در سمت مدیرگروهی حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، فعالیت دارد . در ادامه به جرم شناسی از نگاه او و نقش ان در جامعه به اختصار میپردازیم ، که آشنایی با آن خالی از لطف نخواهد بود: «ما در گام نخست جرم شناسی از نظر جامعه شناسی تأثیر سه نوع محیط را بر بزهکاری مطالعه می کنیم؛ نخست بررسی محیط طبیعی یا فیزیکی و شرایط جغرافیایی و اقلیمی بر بزهکاری است. در این بحث مطرح می شود که نحوه استقرار محل، کنار دریا بودن، گرم بودن، فصول سال و شمال یا جنوب بودن بر رفتار انسان ها تأثیر می گذارد. دوم درمقابل محیط طبیعی، ما محیط اجتماعی داریم. یکی از مؤلفین بلژیکی محیط اجتماعی را به دو دسته تقسیم کرده است: محیط اجتماعی عمومی و محیط اجتماعی خصوصی. محیط اجتماعی عمومی، آن شرایط عمومی است که برای تمامی مردمی که در یک نقطه معین و زمان معین قرار دارند و در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای خود سیاست و برنامه هایی دارند، به طور مشترک وجود دارد و ما می توانیم یک جرم یا بزه را در پرتو آثار آن، بر سیاست های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و در بستر آن نظام بررسی کنیم. این تحقیق برای اولین بار بعد از فروپاشی شوروی سابق و آشکارشدن آمار جنایی در این کشور انجام شد و به این ترتیب بعضی از جرم شناسان غربی، نوع بزهکاری در شوروی سابق را با جرائمی که در دموکراسی های غربی، دموکراسی های لیبرال یا سوسیال دموکرات در اروپا اتفاق می افتد، مقایسه کردند. البته در شوروی سابق و در دوران حکومت حزب کمونیست، آمار اعمال مجرمانه افزایش داشت. در نظام شوروی سابق، جرم ها عموماً از نوع فساد مالی بود، چرا که در آنجا مالکیت خصوصی معنایی نداشت و مالکیت به صورت عمومی بود. درمقابل در کشورهای غربی بزهکاری جوانان بیشتر بوده و هست. این کجروی های اجتماعی که جنبه جرم هم ندارند، در این کشورها به دلیل آزادبودن روابط و وجود آزادی نسبت به شوروی سابق بیشتر بوده است. از این رو محیط سیاسی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی که هر نظام ایجاد می کند، بر رفتار افراد و ازجمله بزهکاری آنها تأثیرگذار و قابل تأمل و بررسی است. همچنین ما محیط اجتماعی شخصی نیز داریم. این محیط، محیطی است که در مورد هر فرد ویژگی خاص خود را دارد. برای نمونه یک فرد در یک خانواده پرجمعیت به دنیا می آید و دیگری در خانواده ای کم جمعیت. یک فرد در خانواده ای منسجم و سلامت تربیت می شود و دیگری در خانواده ای در حال فروپاشی.» دکتر نجفی ابرندآبادی در این سی سال روحیه كنجكاوش را حفظ كرده و چه بسا گسترش بخشیده است.تألیف بیش از ۲۰ مقاله به انگلیسی و فرانسه و ۴۰ مقاله فارسی ترجمه هشت کتاب وجزوات متعدد درسی.شرکت درهمایشهای جزا وجرمشناسی، دلیلی براثبات این مدعاست.ناگفته نماندکه وی زبان انگليسي و فرانسه را می داند و با زبان آلماني نیز آشنايي دارد.

Copyright by worldlawyer.net 2018